All news

ORMAN VE SU İŞLERİ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ, Beyşehir Gölü Milli Parkı Karaburun ÇKA ve GKA işletilmeciliği İHALE İLANI...

Ekim 22, 2015

 İHALE İLANI

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI KONYA İL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN

 

S.NO

İHALENİN ADI

MUAMMEN BEDELİ (KDV HARİÇ TL)

%10 GEÇİCİ TEMİNATI (TL)

 

İHALE YERİ

1-

Beyşehir Gölü Milli Parkı Karaburun ÇKA ve GKA işletilmeciliği

15.000,00

1.500,00

8. Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu Toprak Sarnıç Mah. Meram Eski Yol No:1 42090 Meram/KONYA

                1-Yukarıda özellikleri belirtilen İhale; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35 inci maddesi ve Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 29 uncu maddesi uyarınca 03 Kasım 2015 Salı günü saat 14:00 de “Kapalı Teklif” usulü ile yapılacaktır.  Tekliflerin açılmasından sonra 5577 sayılı kanun hükümlerine göre artırma yöntemi ile ihale sonuçlandırılacaktır.  

2-Bu ihale ile ilgili Şartname ve ekleri yukarıda belirtilen idare adresinde ücretsiz görülebilir ve http://konya.ormansu.gov.tr/8Bolge/ sitesi ihale ilanları kısmından bilgi edinilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları ve ihale dokümanı bedeli olan 50,00.-TL’yi Konya İl Şube Müdürlüğü TC. Ziraat Bankası Merkez şubesindeki TR73000100016857363527 5001 nolu Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırmaları zorunludur.  

3-İhaleye iştirak edeceklerin %10 Geçici Teminatlarını teminat mektubu olarak verilecekse; Bankalar tarafından veya Bankacılık kanununa göre kurulmuş özel finans kurumlarınca verilen süresiz limit içi teminat mektupları, (Bu teminat mektupları 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 27. maddesine uygun olacaktır). Konya İl Şube Müdürlüğü adına alınmış teminat mektubunu (2886 sayılı yasaya ve 27.maddesine uygun düzenlenmesi) ya da yukarıda belirtilen hesaba yatırmaları.

                4- İhaleye katılabilmek için aşağıdaki şartlar aranmaktadır.

4.1-               İsteklinin; gerçek kişi olması halinde T.C. vatandaşı olmak, tüzel kişi olması halinde ise T.C. Kanunlarına göre Türkiye’de kurulmuş tüzel kişiliğe haiz olmak.

4.2-                             Kanuni ikametgâh sahibi olmak.

4.3-                             Türkiye'de tebligat için adres göstermek.

4.4-               Bu iş için en az Muhammen Bedelin 5 katına denk gelecek kullanılmamış nakit veya kredisine dair mali durum bildirimine yönelik  banka veya özel finans kuruluşunun ilgili şubesinden veya Genel Müdürlüğünden alınmış belgelerin aslını vermek. (Kamu Tüzel Kişilikleri bu madde hükmünden muaftır)

4.5-                             Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı olduğuna dair belge vermek. (Kamu Tüzel Kişilikleri bu madde hükmünden muaftır) İsteklinin;

      a) Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre, Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf Sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge    vermek.

      b) Tüzel kişi olması halinde, Ticaret ve Sanayi Odası’ndan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile Ticaret Sicil Gazetesi’nin suretini vermek.

                 c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel          kişilerin   her birinin (a) ve (b) bentlerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeyi   vermek. İsteklinin şirket olması halinde ise, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve           görevlerini belirten kanıtlayıcı belgelerden (Ticaret Sicil Gazetesi, Ticaret Sicil              Memurluğu’ndan alınmış belge, Şirket Ana Sözleşmesi) herhangi birini vermek.

4.6-                             İş Deneyimine yönelik aşağıdaki belgeleri vermek. (Kamu Tüzel Kişilikleri bu madde hükmünden muaftır)

                 a) İsteklilerin ihaleye konu olan işle benzerlik arz eden faaliyetleri en az 1 (bir) yıl gerçekleştirdiğini belgelemek:

·          Kamp Alanı işletmeciliğinde; asgari 4 yıldızlı otel işletmeciliği veya asgari 100 yataklı tatil köyü işletmeciliği, Plajlı Kamp Alanı veya Plajlı A Tipi Mesire Yeri İşletmeciliği konularında;

                         Not-1: İş Deneyimi belgelerinden birisinin sunulması yeterli kabul edilecektir.

           Not-2: İsteklinin Ortak girişim olması durumunda ortaklardan birisinin İş Deneyimi sunması yeterli kabul edilir.

b) En son faaliyette bulunduğu veya faaliyetine devam ettiği işletmecilik işi konusunda ilgili İdareden alınmış referans mektubu. (Bir sözleşme kapsamında işletmecilik faaliyetini yürüten gerçek veya tüzel kişilerden istenilecektir.)

4.7                   İmza sirküleri vermek. İsteklinin;

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri vermek.

       b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılan yetkilinin noter tasdikli imza sirkülerini vermek.

               c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri vermek.

4.8-     İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak ediliyorsa; vekaleten iştirak edenin noter onaylı vekaletnameleri ile noter tasdikli imza sirkülerini vermek.

4.9-                             İsteklilerin ortak girişim olması halinde, bu şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermek. (İhale üzerinde kalan istekli tarafından noter tasdikli ortaklık sözleşmesi ayrıca verilir.) Ayrıca, idare ile yapılacak ihale sözleşmesini grubun bütün ortakları şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalarlar.

4.10-                          Vergi dairesinden alınan vergi mükellefi olunduğuna dair belge vermek. (Kamu Tüzel Kişilikleri bu madde hükmünden muaftır)

4.11-                          İhale ilan tarihinden sonra alınmış vergi dairesine borcunun bulunmadığına dair belge vermek.  (Kamu Tüzel Kişilikleri bu madde hükmünden muaftır)

4.12-                          İhale ilan tarihinden sonra alınmış Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’ya borcunun bulunmadığına dair belge vermek. (Kamu Tüzel Kişilikleri bu madde hükmünden muaftır)

4.13-                          İhaleye ait şartname ve eklerini satın almak (dekont veya makbuz ile belgelendirilecektir) ve istekli tarafından şartname ve eklerinin okunup kabul edildiğine dair söz konusu ihale dokümanının her sayfasının imzalanarak teklif dosyasına konulması.

4.14-                          İdare adına alınmış (muhammen bedelin) %10'u tutarında geçici teminata ait alındı makbuzunu veya Bankalar veya özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektuplarını vermek.

4.15-                          Şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen teklif mektubunu vermek. (Teklif mektubu iç zarf içine konularak kapatılacaktır.)

5- Teklif Zarfı;  ihale tarihi ve saatine (03 Kasım 2015 Salı günü saat 14:00)’e kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında ihale komisyonu başkanlığına dilekçe ile teslim edilecektir.

 

                İlan Olunur.           

                                                                                                                                                                               Orman ve Su İşleri Bakanlığı

8. Bölge Müdürlüğü Konya İl Şube Müdürlüğü

ORMAN VE SU İŞLERİ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ, Beyşehir Gölü Milli Parkı Karaburun ÇKA ve GKA işletilmeciliği İHALE İLANI...

ORMAN VE SU İŞLERİ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ, Beyşehir Gölü Milli Parkı Karaburun ÇKA ve GKA işletilmeciliği İHALE İLANI...

Post a comment

  1. Formatting options